Huishoudelijk Reglement

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
“TENNISCLUB HULSTER AMBACHT”
opgericht op 22 maart 1939
gevestigd te Hulst.
 
(Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 2008 )
 
 
Rechten en verplichtingen der leden.
 
Artikel 1.
 
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de volgende reglementen/voorschriften:    
 
a. Baanreglement
 
b. Bestuursreglement “alcohol in sportkantines”
 
c. Regeling zelfwerkzaamheid leden
 
d. Regeling studenten lidmaatschap TCHA
 
f.  Regeling introducé’s
 
g. Regeling rookbeleid
 
Een nadere uitwerking van de reglementen/voorschriften treft u aan in artikel 24 a t/m g van het Huishoudelijk Reglement het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of
mondelinge aanwijzingen van leden van de technische commissie en/of het bestuur.
 
Tenniskleding en tennisschoeisel op de baan is voorgeschreven.
 
Artikel 2.
 
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of aan de ledenadministratie op te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennis seizoen).
 
Artikel 3.
 
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen aanwezig te zijn, uitgezonderd bestuurs- en commissievergaderingen.
 
Vergaderingen.
 
Artikel 4.
 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 bestuurs-leden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van
alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
 
Artikel 5.
 
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een convocatie aan ieder bestuurslid, ten-minste 14 dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste 3 bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
 
Artikel 6.
 
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen funktionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden of ereleden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat,
uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
 
Artikel 7.
 
Besluiten door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbend op een agendapunt kunnen slechts genomen worden met tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Dit kan niet zijn een besluit tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding.
 
Artikel 8.
 
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
 
Artikel 9.
 
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde ge-steld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de ver-gadering gedaan voorstel, hetgeen rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.
 
Commissies.
 
Artikel 10.
 
De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere op-drachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissies dienen op een of andere wijze vertegenwoordigd te zijn in het bestuur, uitge-zonderd de kascommissie (statuten art. 11 lid 4). Deze commissie en de door het bestuur inge-stelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies -met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten- kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen 1 of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur ontslagen worden en al dan niet door anderen worden vervangen.
 
Artikel 11.
 
De commissie, als bedoeld in art. 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit 2 leden, wordt bij haar benoe-ming telkens geldend voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een commissielid van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid
van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting
heeft gehad.
 
Artikel 12.
 
Door de algemene vergadering worden commissies voor de duur van een jaar gekozen. De commissie-leden kunnen maximaal 9 opeenvolgende jaren zitting hebben in een zelfde commissie. Men kan niet tegelijk lid zijn van 2 commissies. Van een samenlevingsverband kan slechts één persoon lid zijn
van een zelfde commissie.
Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de commissies.
 
Artikel 13.
 
De werkzaamheden van de commissies zullen door het bestuur worden bepaald in overleg met de betreffende commissies.
 
Besluitvorming.
 
Artikel 14.
 
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
 
Artikel 15.
 
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien
op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
 
Artikel 16.
 
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de
benoeming van ereleden.
 
Bestuur.
 
Artikel 17.
 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te
aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitge-oefend. Ieder jaar treden 3 bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde
zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
Een bestuurslid kan maximaal 9 opeenvolgende jaren deel uitmaken van het bestuur.
Van een samenlevingsverband kan slechts één persoon één van de functies van voorzitter, secretaris
of penningmeester bekleden.
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende funktionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid be-staat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van de tussentijds ontstane vakature, treedt af op het
tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.
 
Artikel 18.
 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt de vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer
door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk
reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
 
Artikel 19.
 
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan
door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. De vereniging is niet aansprakelijk
voor eventuele ongevallen, welke op haar terrein voorvallen.
Leden kunnen om disciplinaire redenen door het bestuur worden geschorst. Men dient hierbij in regel
te zijn met de gestelde termijn in artikel 7 van de statuten.
 
Artikel 20.
 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de statuten wordt gesteld op EURO 5000,-
 
Verplichtingen van het bestuur.
 
Artikel 21.
 
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
 
a.  Namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen.
b.  Presentielijsten en notulen van de algemene vergadering en vergaderingen van het bestuur.
c.  De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
 
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.
 
Aanmeldingsformulier.
 
Artikel 22.
 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden:
Naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.
 
Slotbepalingen.
 
Artikel 23.
 
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
 
Artikel 24.
 
Onderstaande artikelen / voorschriften zijn een weergave van de volledige tekst van die genoemd in
artikel 1 van dit Huishoudelijk Reglement
 
Baanreglement Tennisclub Hulster Ambacht, geldig vanaf  31 maart 2011.
 

A.    Algemeen

1.    Dit reglement heeft tot doel om het gebruik van de tennisbanen op ordelijke wijze te regelen..

2.    Het bestuur is ten allen tijde bevoegd om één of meerdere banen voor speciale gelegenheden te reserveren. Bijvoorbeeld:

·        tennisles

·        competitie

·        toernooien / clubkampioenschappen

·        bal- en slagvaardigheid

·        onderhoud

3.    De vereniging kent 4 categorieën van spelers:

       a. senior leden

       b. junior leden

      c. introducés (spelers met een dagkaart)

      d. personen met een tijdelijk spelerpas;geldig van 15 mei – 14 augustus

4.   Op de tennisbanen is het dragen van correcte tennisschoenen verplicht.

5.   Het is verboden om op de banen te roken.

6.   Het is verboden om glas mee te nemen op of naar de banen.

 7.  Bij het verlaten van de baan dient deze geveegd en schoon achtergelaten te worden.

 8.  Met sneeuw, ijzel, of rijp mogen de banen niet worden betreden, dit om beschadiging van de baan  te voorkomen.

9.   Bij vorst mag niet gespeeld worden i.v.m. mogelijke beschadiging.

10. Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft. Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken

11.    Iedereen op het tennispark hoort zich correct te gedragen. Bij wangedrag kan men van het tennispark worden verwijderd.

12.    De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel.

 

B.    Gebruik banen tijdens speciale clubactiviteiten

 1.   Momenteel worden geen Toss-avonden georganiseerd bij gebrek aan vrijwilligers om deze te organiseren. 

2.   Op competitiedagen  blijven zoveel als mogelijk minstens twee banen beschikbaar voor

“recreatietennis”.

3.   Voor het in juni jaarlijks te houden Rabo-Reynaert toernooi zijn alle banen na 17.00 uur voor het  toernooi gereserveerd.

4.   Ook tijdens door de vereniging TCHA georganiseerde recreatieve evenementen (bijv.

Openingstoernooi, Clubkampioenschappen of Slottoernooi) mogen, afhankelijk van het aantal deelnemers, eventueel alle banen hiervoor gebruikt worden.

 

C.    Baanbord

1.   Het baanbord geeft een overzicht van het gebruik van de banen.

2.   Van iedere speler die zich op de baan bevindt, moet de lidmaatschapskaart in het bij de baan en tijdsperiode behorende vak op het baanbord zitten.

3.   Als niet aan het bepaalde onder punt 2 is voldaan, is de desbetreffende persoon onreglementair aanwezig. Ieder lid mag hem of haar  sommeren de baan te verlaten.

 
D.    Reserveren van banen

 

Seniorleden en juniorleden hebben dezelfde rechten en plichten ten aanzien van reserveren van de banen. Dat geldt ook voor personen met een tijdelijk spelerspas.

 

1.     Men reserveert een baan door de lidmaatschapskaart in een nog vrij vakje van een baan en tijdvak te plaatsen.

2.     Iedere speler waarvan de kaart op het baanbord zit, moet op het tennispark aanwezig zijn. 

3.     De lidmaatschapskaart op het baanbord mag pas na afloop van de speelperiode verplaatst worden. 

 

    Enkelspel versus dubbelspel

1.     Op maandag t/m vrijdag is het bij grote drukte wenselijk om met 4 personen per baan te spelen. Het is niet verplicht maar het getuigt van wederzijds respect om dat zoveel mogelijk te doen. Als alle banen bezet zijn tijdens het reserveren voor het volgende tijdsblok, getuigt het van respect om de banen waar dubbel wordt gespeeld te ontzien en die baan te reserveren waar een enkelspel gespeeld wordt. 

2.     Als er banen niet in gebruik zijn, dient te worden gereserveerd op een vrije baan, los van de baansoort.

 

E.    Introducés en dagkaarten 

1.     De prijs van een dagkaart (introductiekaart) is  Euro 7,50 mits vooraf gekocht en geldt voor

de betreffende dag. Introductiekaarten kunnen worden verkregen in de kantine. 

2.     Een introducé kan alleen gebruik maken van het tennispark, indien geïntroduceerd door een lid van TCHA.

3.     Aangezien hij of zij vergezeld dient te zijn van een lid van TCHA heeft hij of zij met een dagkaart dezelfde rechten en plichten als een lid van TCHA ten aanzien van het reserveren en gebruik van de banen. 

4.     De dagkaart dient, na te zijn ingevuld, op het baanbord geplaatst te worden. En na afloop te worden gedeponeerd met het bedrag van € 7,50 in de daarvoor bestemde doos in de kantine.

 

F.    Onderhoud

 
1. De baanman onderhoudt de tennisbanen. Alle spelers moeten echter de banen vegen voor zij deze verlaten. De laatste 5 minuten van een speelperiode moeten hiervoor gereserveerd worden.
2. Onderhoudswerkzaamheden door de baanman gaan altijd voor het tennissen.
 
b. Bestuursreglement “alcohol in sportkantines”
 
Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantine’
 
In overweging nemende dat:
 
-   sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
-   in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
-   de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
-   een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
-   in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
-   het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
 
heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.
 
Paragraaf 1 Algemene bepalingen
 
Artikel 1 Begripsbepalingen
 
a)  Alcoholhoudende dranken:
 
Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.
 
b)  Sociale Hygiëne:
 
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 
c)  Leidinggevenden:
 
Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.
 
d)  Barvrijwilliger:
 
Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.
 
Artikel 2 Wettelijke bepalingen
 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
 
-  Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
-  Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
-  Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
-  De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen, tenzij
   betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
-  Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
-  Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
-  Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed
   zijn van andere psychotrophe stoffen.
 
Artikel 3 Vaststellen en wijzigen
 
1.    Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2.    Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
3.    Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4.    Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de
vereniging van kracht zijn.
 
Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen
 
Artikel 4 Aanwezigheid  
 
Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is
er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale
Hygiëne ofwel zo enigszins mogelijk een barvrijwilliger die een verplichte instructie
verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.
 
Artikel 5 Huis- en gedragsregels
 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
        Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de
        uitoefening van hun functie;
        Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
        Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
4. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) worden geacht
    geen alcohol te drinken gedurende hun bardienst.
    Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en
    “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
5. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 
Artikel 6 Openingstijden en schenktijden
 
1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning.
2. Tijdens de openingstijden van de kantine wordt conform de drank- en horecavergunning
    alcohol geschonken:
      
Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers
 
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
 
Barvrijwilligers:
 
Zijn tenminste 18 jaar oud; hebben zoveel mogelijk een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
 
Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.
 
Artikel 8 Voorlichting
 
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en
    paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord
    alcoholgebruik
3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor
    alcoholhoudende dranken.
 
Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
 
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de
    vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine.
    Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement
    dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 
Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen
 
Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten   
 
1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná: wedstrijden; trainingen; overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.
 
Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
 
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.
2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.
    Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere
    horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.
3. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht.
4. Indien klager niet binnen 2 maanden naar tevredenheid wordt bericht, wordt de klacht door rechtstreeks belanghebbenden ter kennis gebracht van de overkoepelende sport-bond, die verifieert, eventueel hoort ,en zondig maatregelen treft.
5. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 4 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.
 
c. Regeling zelfwerkzaamheid leden
 
Regeling zelfwerkzaamheid (Borgsysteem) leden TCHA
 
De stand van zaken
 
Zelfwerkzaamheid/vrijwilligerswerk binnen verenigingen en de maatschappij staan onder grote druk. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn drukke agenda’s, arbeidsparticipatie van beide partners, het uitoefenen van meerdere hobby’s naast elkaar en in familieverband en sterke individualisering van de maatschappij. Algemeen gesproken kunnen, willen mensen nauwelijks meer tijd reserveren voor zaken, die een lidmaatschap van een vereniging met zich meebrengen.
De verenigingsvorm is een unieke vorm om tegen betaalbare tarieven een hobby uit te oefenen. Voorwaarden bij deze vorm zijn echter wel inzet van leden en bestuur. Algemeen gesproken hebben veel verenigingen en maatschappelijke organisaties te kampen met een tekort aan inzet/zelfwerkzaamheid van de leden. Onze vereniging is daar niet uniek in! De vraag is laten we het aansloffen zoals het nu gaat of proberen we het tij te keren of in te dammen? Door een onregelmatige barbezetting lopen onze inkomsten en daarmee de exploitatie van onze vereniging gevaar. Het door derden laten uitvoeren van klus- en onderhoudswerkzaamheden is een kostbare zaak. Als we het laten aansloffen, blijft er een situatie, waarbij huidige bestuurs- en commissieleden gedemotiveerd en gefrustreerd raken. Mensen raken afgebrand en haken tussentijds af. Het komt er op neer dat te weinig schouders de werklast binnen onze vereniging dragen.
 
Onderzoek
 
Het bestuur heeft de afgelopen maanden gebruikt om na te gaan hoe andere tennis- en sportverenigingen dit probleem aanpakken en oplossen. Er worden verschillende systemen gehanteerd; zoals een belonings-, boete- en borgsysteem. Alle systemen hebben hetzelfde doel; namelijk “stimulering van de zelfwerkzaam-heid van de leden”. De voor- en nadelen van de systemen zijn binnen het bestuur besproken. Het bestuur kiest voor het minst bewerkelijke en meest rechtvaardige en effectieve systeem. En dat is het borgsysteem! Ervaringen bij andere sportverenigingen geven een sterke verhoging van de zelfwerkzaamheid en betrok-kenheid van de leden bij de vereniging. Na invoering ervaren de leden het als positief. Voorwaarde voor succes is een goede communicatie aan de leden en betrokkenheid van het bestuur en de commissieleden bij de invoering en handhaving. Binnen ons bestuur zijn hierover afspraken gemaakt.
 
Het nieuwe borgsysteem
 
-        Ieder lid vanaf 21 jaar betaalt naast het reguliere lidmaatschap een éénmalige financiële borg van € 40,=
-        Ieder lid verricht minimaal één keer per jaar een zelfwerkzaamheidactiviteit van 4 tot 8 uur.
-        Zelfwerkzaamheid/vrijwilligerswerk bestaat uit:
a.    bar/kantinediensten
b.    kluswerkzaamheden in of om het gebouw
c.    kluswerkzaamheden op het park
d.    bestuur- of commissiewerkzaamheden
-        De borg kan terugverdiend worden door het verrichten van werkzaamheden als aangegeven.
-        Leden, die verzuimen werkzaamheden te verrichten ontvangen in het nieuwe kalenderjaar een rekening voor een nieuwe borg.
-        Het tegen betaling laten verrichten van zelfwerkzaamheidactiviteiten door andere leden of derden is niet toegestaan.
-        Bij uitval van de zelfwerkzaamheidactiviteit door weersomstandigheden, volgt een nieuwe indeling.
-        Het bestuur verzorgt de jaarplanning (rooster) voor zelfwerkzaamheidactiviteiten. De focus ligt hierbij op bar en kantinediensten. Leden dienen bij verhindering zelf voor tijdige vervanging te zorgen. Vervangingen dienen door de leden zelf op het rooster in de kantine gemeld te worden.
-        Het rooster wordt tijdig aan het begin van het seizoen gepubliceerd; zowel in de kantine als op de website.
-        De leden dienen na het verrichten van de zelfwerkzaamheidactiviteit het rooster in de kantine af te tekenen. Niet of onjuist aftekenen wordt als een niet verrichte zelfwerkzaamheidactiviteit beschouwd.
-        Het borgsysteem is niet bedoeld als extra bron van inkomsten voor TCHA.
-        Voor leden, die reeds zelfwerkzaamheidactiviteiten verrichten, verandert er niets. De borg
schuift door naar het volgende contributiejaar.
-        Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de borg geretourneerd.
 
Voor de competitie spelers geldt dat zij naast de zelfwerkzaamheid ook minimaal 1 bardienst moeten draaien:
 
Hij/zij speelt in 1 team en is commissie lid:              1 extra bardienst
Hij/zij speelt in 1 team en is geen commissie lid:      2 extra bardiensten
Hij/zij speelt in 2 teams en is commissie lid:            2 extra bardiensten
Hij/zij speelt in 2 teams en is geen commissie lid:    3 extra bardiensten
 
Commissieleden die geen competitie spelen hoeven geen bardiensten te draaien.
 
Naar aanleiding van de laatste ALV is besloten dat de leden vooraf eventuele beperkingen voor de bardiensten kunnen doorgeven.
 
Bestuur en commissieleden zullen bijdragen aan een efficiënte invoering en handhaving van het voorgestelde borgsysteem. Ter stimulering van de zelfwerkzaamheid van jeugdleden van 12 tot 17 jaar wordt een op de jeugd gerichte activiteit ontwikkeld.
 
 
d. Regeling studenten lidmaatschap TCHA
 
Naast een contributieregeling voor gewone leden en juniorleden kennen wij ook nog de zgn. studentenregeling.
Om voor deze studentenregeling in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
 
-        Men dient ingeschreven te zijn bij een instelling voor beroepsonderwijs na de middelbare school.
-        Tevens dient men niet meer op het huisadres in de regio Hulst woonachtig te zijn. Aan te tonen door een bewijs van inschrijving bij de studiefinanciering in Groningen van de Informatie Beheer Groep.
 
Wij denken dat de voorwaarden waaraan voldaan moet worden duidelijk zijn.
 
Wij stellen dus het volgende:
 
Aanspraken op een Studentenlidmaatschap worden alleen gehonoreerd als de nodige documenten vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de ledenadministratie zijn ontvangen. Daarna worden geen verzoeken meer in behandeling genomen.
 
Dus wil je als student voordelig tennissen – dan verwachten we van je een kleine inspanning: nl. jaarlijks een kopie van de IBG in te leveren. Meer is niet nodig.
 
Inleveren kan bij: het secretariaat of de ledenadministratie
 
 
f. Regeling introducé’s
 
Het is mogelijk om met familie en/of vrienden ( in beperkte mate) een balletje te slaan op de banen van ons tennispark.
 
Hiervoor gelden de volgende regels:
 
1. Het introducerende lid dient een dagkaart aan te schaffen voor de introducé.
    Op deze kaart wordt vermeld de naam van het lid, de naam van de introducé en de datum waarop gespeeld wordt.
2. De prijs van een dagkaart is € 7,50 en is één dag geldig.
3. Dezelfde introducé mag maximaal 5x per jaar geïntroduceerd worden.
4. Na 18.00 uur hebben eigen leden op alle banen voorrang op introducé’s.
    Op dagen dat er competitie en/of een toernooi wordt gespeeld hebben eigen leden eveneens op alle banen voorrang op introducé’s.
5. Indien om welke reden dan ook geen gebruik van de dagkaart gemaakt kan worden zal restitutie van het betaalde niet plaats vinden. 
6. Volledig ingevulde dagkaarten dienen bij het spelen op één van de banen op het reserveringsbord geplaatst te zijn.
7. Het introducerende lid is er verantwoordelijk voor dat de introducé zich houdt aan de regels welke op ons park gelden.
8. Indien voor een introducé geen dagkaart is gekocht zal het introducerende lid daarop worden
    aangesproken.
 
Dagkaarten kunnen worden verkregen bij de leden van het Bestuur (voor adressen en telefoon nummers zie Gravellijntje en publicatie in clubhuis), bij de groundsman (niet altijd aanwezig) en in de kantine ( tijdens de openingsuren van de bar).
 
 
g. Regeling rookbeleid
 
ROOKBELEID
 
Het bestuur stelt voor om het roken in de kleedkamers, de keuken, de kantine en de bergruimtes te verbieden.
 
ROOKAFSPRAAK
 
Voor de ledenvergadering, tijdens de vergadering en tijdens de pauze wordt er niet gerookt in de vergaderruimte. Verzoek om roken na afloop van de vergadering zoveel mogelijk te beperken.

 

 

 

Seniorleden en juniorleden hebben dezelfde rechten en plichten ten aanzien van reserveren van de banen. Dat geldt ook voor personen met een tijdelijk spelerspas. 

1.     Men reserveert een baan door de lidmaatschapskaart in een nog vrij vakje van een baan en tijdvak te plaatsen.

 2.     Iedere speler waarvan de kaart op het baanbord zit, moet op het tennispark aanwezig zijn.

 3.     De lidmaatschapskaart op het baanbord mag pas na afloop van de speelperiode verplaatst worden.

 

    Enkelspel versus dubbelspel

 

1.     Op maandag t/m vrijdag is het bij grote drukte wenselijk om met 4 personen per baan te spelen. Het is niet verplicht maar het getuigt van wederzijds respect om dat zoveel mogelijk te doen. Als alle banen bezet zijn tijdens het reserveren voor het volgende tijdsblok, getuigt het van respect om de banen waar dubbel wordt gespeeld te ontzien en die baan te reserveren waar een enkelspel gespeeld wordt.

 

2.     Als er banen niet in gebruik zijn, dient te worden gereserveerd op een vrije baan, los van de baansoort.